SVJ/BD BABÁKOVA 2151-5

Bytové Družstvo a Společenství Vlastníků Jednotek domu v Babákově ulici č.p. 2151-5, Praha 4 Chodov


Stanovy BD Babákova 2151-5, Praha

ČÁST PRVNÍ
Základní pojmy

Článek 1. Úvodní ustanovení

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Článek 2. Obchodní firma a sídlo družstva

Firma družstva zní: Bytové družstvo Babákova 2151-5, družstvo

Sídlem družstva je Praha 4, Babákova 2151, PSČ 148 00.

Článek 3. Předmět činnosti družstva

Předmětem činnosti družstva je pronájem a správa bytů a nebytových prostor a zajištění základních služeb pro jejich řádný provoz.

Článek 4. Základní kapitál družstva

Základní kapitál je tvořen základními členskými vklady. Základní členský vklad může být zvýšen doplatkem, a to rozhodnutím členské schůze, pokud souhlasí všichni členové družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů.

Článek 5. Základní členský vklad a vstupní vklad

 1. Základní členský vklad činí 550,- Kč.
 2. Zápisné ve výši 1.450,– Kč, spolu se základním členským vkladem podle odstavce 1, tvoří vstupní vklad člena družstva splatný při podání přihlášky do družstva.
 3. Členové neručí za závazky družstva. Na základě rozhodnutí členské schůze však mají členové vůči družstvu uhrazovací povinnost ke krytí ztrát družstva, a to až do výše trojnásobku základního členského vkladu. Uhrazovací povinnost lze ukládat opakovaně, maximálně do výše desetinásobku základního členského vkladu.

Článek 6. Majetková účast člena družstva a družstevní podíl

 1. Majetkovou účast člena družstva tvoří základní členský vklad podle čl. 5 a další členský vklad.
 2. Další členský vklad zakládajících členů družstva představuje vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu a pozemku k němu příslušejícího. Výše a splácení dalšího členského vkladu je evidována podle čl. 11. Další členský vklad byl stanoven z podílu na kupní ceně domu včetně pozemku, který připadá na jednotlivé členy družstva. Byl určen podle poměru podlahové plochy bytu člena družstva k součtu podlahových ploch bytů všech členů družstva.
 3. Družstevní podíl představuje účast člena v družstvu a práva a povinnosti člena z této účasti plynoucí.
 1. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno, vyjma společného jmění manželů.
 2. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.

 

ČÁST DRUHÁ
Vznik a zánik členství

Článek 7. Vznik členství

 1. Členem družstva se může stát zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR.
 2. Členství právnických osob je vyloučeno.
 3. Členství vzniká:

a)    při založení družstva dnem vzniku družstva

b)    za trvání družstva:

 1. I.      písemným rozhodnutím o přijetí
 2. II.    převodem nebo přechodem družstevního podílu.
 1. Nového člena podle odstavce 3 písm. b) ad I. lze přijmout na základě písemné přihlášky a po splnění všech těchto podmínek:

a)    souhlas s přijetím, schválený představenstvem;

b)    splacení vstupního vkladu podle čl. 5 stanov současně s podáním přihlášky do družstva. V případě nepřijetí uchazeče za člena je mu vstupní vklad vrácen do 3 dnů po rozhodnutí o nepřijetí;

c)    závazek splacení dalšího členského vkladu, jehož výše je pro nově přijaté členy dána tržní cenou bytu v době přijetí člena do družstva, o tomto bude sepsána smlouva.

 1. Převod družstevního podílu v bytovém družstvu je možný pouze na osobu, která se může stát členem družstva, a nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Družstevní podíl přechází na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu družstevního podílu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Stejné účinky jako předložení smlouvy nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu družstevního podílu a písemný souhlas nabyvatele členství.
 2. Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů.

Článek 8. Společné členství manželů

 1.  Společné členství manželů vznikne, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů.
 2. Ze společného členství jsou členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Společní členové mají při hlasování jeden hlas.
 3. Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku.
 4. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela.
 5. Zánik společného členství musí být neprodleně oznámen představenstvu spolu s předložením kopií příslušných dokumentů.

Článek 9. Zánik členství

 1. Členství v družstvu zaniká:

a)    písemnou dohodou,

b)    vystoupením,

c)    vyloučením,

d)    převodem nebo přechodem družstevního podílu,

e)    prohlášením konkurzu na majetek člena,

f)     zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,

g)    doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci,

h)    smrtí člena

i)      zánikem družstva bez právního nástupce.

 1. Písemná dohoda musí být podepsána nejméně dvěma členy představenstva a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká, a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu. Majetkové vypořádání se provede nejpozději do tří měsíců od termínu vyhotovení roční uzávěrky družstva.
 2. Vystoupením zaniká členství po uplynutí dvou měsíců; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení z družstva. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Vypořádací podíl bude vyplacen po vyklizení a řádném předání bytu.
 3. Vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov a nehlasoval pro ni, uvede důvod vystoupení v oznámení, doručí oznámení do 30 dnů ode dne, kdy byla změna stanov přijata. Členství člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení doručeno družstvu. Změna stanov není pro vystupujícího člena účinná.
 4. O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Člen může být vyloučen, jestliže:

a)    opětovně a přes výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách a dalších vnitrodružstevních předpisech a v přiměřené lhůtě stanovené ve výstraze nedošlo k nápravě,

b)    byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva,

c)    je bez vážného důvodu v prodlení se třemi a více splátkami svého podílu na byt nebo jinými platbami a nepožádal o odklad.

 1. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky ke členské schůzi. Rozhodnutí obsahuje poučení o tomto právu. Právo na námitky zaniká, není-li uplatněno do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Marným uplynutím této lhůty nebo rozhodnutím členské schůze o zamítnutí námitek členství vylučované osoby zaniká. O námitkách rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů. Pokud členská schůze prohlásí rozhodnutí za neplatné, platí, že členství v družstvu nezaniklo. Proti rozhodnutí členské schůze může vylučovaná osoba podat návrh soudu na prohlášení rozhodnutí za neplatné. Právo na podání návrhu o neplatnosti rozhodnutí členské schůze zaniká, není-li uplatněno do 3 měsíců, ode dne doručení rozhodnutí. Se souhlasem vylučovaného člena může družstvo zrušit rozhodnutí o vyloučení.
 2. Jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Toto platí obdobně i v případě pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu. Insolvenční správce nebo ten, kdo přijal vyplacený vypořádací podíl, vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu případně o zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce vyplacený vypořádací podíl družstvu.
 3. Smrtí člena zaniká členský vztah, družstevní podíl přechází na dědice. Pokud dědic nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se stal dědicem. Výpovědní doba činí 3 měsíce. Do skončení dědického řízení uhrazuje povinné platby za zemřelého člena potenciální dědic na základě své vůle projevené písemným oznámením družstvu. Ve sporných dědických případech může družstvo rozhodnout, že bude povinné platby uhrazovat ze svých zdrojů do vydání pravomocného rozhodnutí o dědickém vypořádání, přičemž dědic je vždy povinen tyto poplatky zpětně uhradit. Nestane-li se takový dědic členem, jsou mu poplatky hrazené za něho družstvem sraženy z vypořádacího podílu.

 

Článek 10. Majetkové vypořádání při zániku členství

 1. Nárok na vypořádací podíl vznikne bývalému členovi při zániku jeho členství za trvání družstva. Vypořádací podíl je roven výši splaceného členského vkladu.
 2. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.
 3. Výplata vypořádacího podílu je vždy vázána na uvolnění bytu, jehož byl člen nájemcem.
 4. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.

 

 

Článek 11. Seznam členů

Představenstvo vede seznam členů družstva, do něhož se zapisuje:

 1. jméno, adresa člena družstva (při společném členství manželů data obou),
 2. datum a způsob vzniku členství v družstvu,
 3. výše zápisného,
 4. výše splacených členských vkladů a data plateb,
 5. označení bytu, ke kterému má člen právo bydlení,
 6. datum zániku členství v družstvu, výše a datum splacení vypořádacího podílu.

Článek 12. Práva a povinnosti členů družstva

 1. Mezi práva člena družstva patří:

a)    právo účastnit se jednání a rozhodování členské schůze,

b)    právo volit a být volen do orgánů družstva a podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů,

c)    právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou,

d)    právo na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu a bytu s výjimkou drobných oprav, které si člen hradí sám; co patří mezi drobné opravy, stanoví podrobně usnesení členské schůze a nájemní smlouvy,

e)    právo požádat družstvo o pomoc při odstranění následků nezaviněných havárií a živelných pohrom v bytě a při nepříznivých životních situacích; podrobnosti stanoví usnesení členské schůze,

f)     právo poskytnout pronajatý byt do podnájmu se souhlasem představenstva s tím, že člen vůči družstvu ručí za škodu způsobenou osobami, kterým byt přenechal do podnájmu,

g)    právo žádat svolání mimořádné členské schůze; písemnou žádost musí podepsat nejméně pětina členů družstva,

h)    právo na informace o činnosti orgánů družstva, o ročním vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu (nebytového prostoru), stavu hospodaření družstva atd.,

i)      právo navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. Každý člen je oprávněn domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva nebo splnění jejich případné povinnosti,

j)      nahlížet do seznamu členů družstva,

k)    další práva, vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva a ostatních vnitrodružstevních předpisů.

 1. Mezi povinnosti členů družstva patří:

a)    povinnost dodržovat závazky vyplývající pro člena ze stanov a dalších vnitrodružstevních předpisů,

b)    povinnost platit včas a řádně stanovené platby, poplatky; způsob a termíny plateb stanoví usnesení členské schůze. Je-li člen v prodlení s placením a nepožádá včas o přiměřený odklad z vážných důvodů (nemoc atd.), bude mu účtováno penále ve výši 0,1% za každý den prodlení. Výčet poplatků za byt, služby, příspěvky do fondů družstva atd. a způsob jejich úhrady stanoví podrobně usnesení členské schůze,

c)    povinnost oznamovat zvýšení nebo snížení počtu osob žijících v bytě do 8 dnů od nastalé změny, v případě přijetí jiné osoby, než osoby blízké, povinnost požádat družstvo o souhlas,

d)    povinnost požádat družstvo písemně o souhlas s podnájmem bytu v případě, že v něm člen družstva nebydlí,

e)    povinnost oznamovat jména a počet osob pobývajících jako návštěva v bytě člena déle než 3 měsíce v roce (nemusí jít o nepřetržitý pobyt) pro účely vyúčtování služeb,

f)     povinnost chránit majetek družstva, upozorňovat včas na závady a nutnost oprav; další podrobnosti stanoví usnesení členské schůze a domovní řád,

g)    povinnost člena zajišťovat na svůj náklad drobné opravy a běžnou údržbu bytu (nebytového prostoru), který užívá,

h)    povinnost zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva.

 1. Další podrobnosti týkající se práv a povinností členů družstva upravuje domovní řád a další usnesení schválená členskou schůzí.

Článek 13. Nájem bytu

 

 1. Člen bytového družstva, který splnil všechny povinnosti pro členství v bytovém družstvu, zejména povinnost splacení členských vkladů tak, jak jsou stanoveny těmito stanovami, nebo jehož členství v družstvu vzniklo převodem nebo přechodem družstevního podílu, má právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou. Družstvo mu umožní na základě této smlouvy užívání bytu.
 2. Nájemce družstevního bytu má právo na stanovení nájemného, spojeného s užíváním bytu, ve kterém jsou zahrnuty účelně vynaložené náklady bytového družstva, vzniklé při správě družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu, a příspěvků na tvorbu finančních zdrojů na tyto investice.
 3. Je-li družstevní podíl součástí společného jmění manželů, je s ním spojeno právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. Je-li výlučným členem jeden z manželů, je nájemní právo druhého odvozeno od práva nájmu manžela, který je výlučným členem.
 4. Pro nájem družstevního bytu se dále použijí ustanovení občanského zákoníku, upravující nájem bytu.

 

 

ČÁST TŘETÍ
Orgány družstva a jejich kompetence

Článek 14. Obecná ustanovení

 1. Orgány družstva tvoří:

a)    členská schůze,

b)    představenstvo,

c)    kontrolní komise.

 1. Do volených orgánů družstva mohou být zvoleni jen členové družstva starší 18 let.
 2. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise nesmí přesáhnout pět let a končí všem členům voleného orgánu stejně. Členové orgánů mohou být opětovně voleni.
 3. Funkce členů představenstva a členů kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členy představenstva a členy kontrolní komise nemohou být v jednom volebním období blízcí příbuzní. Členové volených orgánů nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného.
 4. O každém jednání orgánů družstva se pořizuje zápis podle čl. 15 odst. 7.
 5. Neplní-li člen představenstva nebo člen kontrolní komise řádně svoji funkci, může ho členská schůze odvolat i před uplynutím volebního období.
 6. Člen představenstva nebo kontrolní komise může na základě svého rozhodnutí z funkce odstoupit, je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal příslušný orgán. Ten musí odstoupení svého člena projednat na svém nejbližším zasedání poté, co se o tom dozvěděl, nejdéle však do tří měsíců.
  Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.
 7. V případě ukončení funkce člena zvoleného orgánu, zvolí nejbližší členská schůze nového člena. Volené orgány, jejichž počet členů neklesl pod polovinu, mohou jmenovat náhradní členy do příští členské schůze.

Článek 15. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Schází se nejméně jednou za rok. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů družstva, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. Usnáší se většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon jinak.
 2. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a na informační desce a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Na žádost jedné pětiny členů družstva zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Je-li tato žádost doručena po zveřejnění pozvánky, lze tyto záležitosti projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů, jinak je nutno svolat novou členskou schůzi.
 3. Mimořádnou členskou schůzi je představenstvo povinno vždy svolat, je-li to v důležitém zájmu družstva anebo požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo jedna pětina členů družstva. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, je oprávněn svolat členskou schůzi i jeden člen představenstva nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů.
 4. Každý člen družstva má jeden hlas; to se týká i společných členů. Člen se může nechat při hlasování zastoupit jiným členem nebo jinou osobou na základě písemného zmocnění.
 5. Do působnosti členské schůze, kdy k platnosti usnesení stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, patří zejména:

a)      schválení řádné účetní závěrky, zprávy o hospodaření družstva a užití zisku,

b)      volba členů představenstva a kontrolní komise,

c)      změna stanov,

d)      rozhodování o úhradě ztrát družstva členy ve smyslu čl.5 odst.4),

e)      schvalování usnesení družstva, domovního řádu, jednacího řádu, volebního řádu a dalších dokumentů,

f)       rozhodování o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,

g)      schvalování smluv o výkonu funkce,

h)      rozhodnutí o námitkách proti vyloučení člena družstva,

i)       rozhodování o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty a nebytové prostory,

j)       rozhodování o dalších otázkách, pokud tak stanoví zákon, stanovy anebo pokud si rozhodování o některé věci vyhradila.

 1. Dvoutřetinové většiny hlasů, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů družstva, je třeba k:

a)    rozhodnutí o sloučení či rozdělení, o přeměně, o zrušení družstva s likvidací,

b)    rozhodnutí o uhrazovací povinnosti.

 1. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní schůzi tak, aby se konala do tří týdnů od termínu původní řádné schůze. Náhradní členská schůze bude svolána se stejným programem a stejným způsobem jako původně svolaná. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 1.
 2. O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)    datum a místo konání schůze,

b)    přijatá usnesení,

c)    výsledky hlasování,

d)    nepřijaté námitky členů,

e)    Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

 1. Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze družstva pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Bylo-li rozhodnuto mimo členskou schůzi, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí. Nebylo-li právo uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů družstva se mohou osoby dovolávat pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti členské schůze; odstavce 1 a 2 se použijí přiměřeně. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy.

Článek 16. Představenstvo družstva

 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, který:

a)    řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny jiným orgánům,

b)    plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,

c)    projednává podněty a návrhy členů družstva a stížnosti nečlenů družstva, na něž je povinno odpovědět do 30 dnů,

d)    svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady,

e)    odpovídá za roční účetní závěrku, kterou předkládá členské schůzi a kontrolní komisi k projednání,

f)     projednává případy porušení či neplnění povinností členů družstva i nájemníků a je oprávněno vydávat písemné výstrahy,

g)    odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva,

h)    oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov,

i)      vede seznam a evidenci členů podle čl. 11.

 1. Představenstvo má 5 členů a volí si předsedu a dva místopředsedy. Předseda jedná za představenstvo navenek, je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Předseda dále organizuje a řídí činnost představenstva a svolává je.
 2. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 2× za rok. Je povinno se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jeho členů.
 3. Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva i běžnou činnost družstva.

 

Článek 17. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komisi tvoří 3 členové volení členskou schůzí. Pouze jí je kontrolní komise odpovědna, na ostatních orgánech družstva je nezávislá. Kontrolní komise provádí kontroly podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
 2. Mezi pravomoci kontrolní komise patří:

a)     kontrolovat veškerou činnost družstva a jeho orgánů a k tomu účelu si vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva,

b)    uplatňovat nároky družstva z odpovědnosti členů představenstva za škodu,

c)     projednávat stížnosti členů družstva,

d)    vyjadřovat se k řádné účetní závěrce a návrhu na  využití zisku nebo úhrady ztráty družstva,

e)     na zjištěné nedostatky upozorňovat představenstvo a dožadovat se zjednání nápravy.

Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.

 

Článek 18. Odměny členům orgánů družstva

Členská schůze určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise.

ČÁST ČTVRTÁ
Hospodaření družstva

Článek 19. Majetek družstva

 1. Majetek družstva tvoří souhrn členských vkladů podle čl. 5 a majetková účast členů podle čl. 6 stanov. Další zdroje majetku družstva tvoří zejména:

a)    nájemné z bytů a nebytových prostor a úhrada za různé služby, poskytované nájemníkům družstvem,

b)    dotace a dary,

c)    úroky z bankovních vkladů družstva,

d)    jiné příjmy z činnosti družstva.

Článek 20. Provozní fond

 1. Družstvo zřizuje provozní fond, jehož zdroje jsou určeny na opravy, údržbu a rekonstrukci bytového fondu a na náklady spojené se správou majetku. O dalším užití tohoto fondu rozhoduje představenstvo družstva.
 2. Finančními zdroji provozního fondu jsou zejména nájemné z bytů a nebytových prostor a dotace na opravy poskytované městem, resp. státem a další zdroje.
 3. Družstvo může zřídit i další fondy na základě usnesení členské schůze družstva.

Článek 21. Rozdělení zisku

Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji družstva.

Článek 22. Vedení účetnictví

 1. Za hospodaření družstva odpovídá představenstvo družstva, které založí a vede účet u peněžního ústavu.
 2. Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek 23. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.
 2. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát.
 3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí.

Článek 24. Zánik, likvidace a změna právní formy družstva

 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
 2. Družstvo se zrušuje:

a)    usnesením členské schůze, schváleným 2/3 většinou přítomných členů, jsou-li přítomny 2/3 všech členů;

b)    zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,

c)    rozhodnutím orgánu veřejné moci,

d)    jiným způsobem, který stanoví zákon.

 1. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. Při zrušení družstva se provede likvidace podle platných právních předpisů.
 2. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. Na změnu právní formy družstva se použijí přiměřeně ustanovení o změně právní formy obchodní společnosti.

Článek 25.  Fúze a rozdělení družstva

 1. Schválí-li členská schůze usnesení o fúzi (sloučení, splynutí) nebo rozdělení družstva, řídí se další postup příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

ČÁST PÁTÁ
Společná ustanovení

Článek 26.

 1. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo oznámeno. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem, těmito stanovami či rozhodnutím členské schůze.
 2. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí, není-li některým ustanovením stanov určeno jinak.

ČÁST ŠESTÁ
Závěrečné ustanovení

Článek 27.

 1. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 90/2012 s., o obchodních společnostech a družstvech a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem
 2. Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti schválením na řádné členské schůzi, konané dne 14.5.2014.

Důležité kontakty

Havarijní služba
Bytoservis nonstop

241 414 141
241 412 222
605 424 242

Správní firma – K.O. poradenství s.r.o

info@koporadenstvi.cz
739 490 242 nájemné

Výtahy – vyproštění

602 218 728

Úklid pan Průžek

724 146 800

Bytové družstvo Babákova 2151-5

info@babakova.cz

Pozor, převody podílů je nutné objednat předem na emailu info@babakova.cz

Všechny kontakty