SVJ/BD BABÁKOVA 2151-5

Bytové Družstvo a Společenství Vlastníků Jednotek domu v Babákově ulici č.p. 2151-5, Praha 4 Chodov


Domovní řád

I. Preambule

Základní práva a povinnosti družstva, jeho členů a nájemníků nečlenů upravují stanovy družstva, občanský zákoník a předpisy s ním související.
V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje provozní řád pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domů a jejich zařízení členy i nečleny družstva (dále jen „nájemníky“).

II. Zajištění bezpečnosti nájemníků a ochrana majetku

 1. Každý nájemník bytu a osoby s ním bydlící a každý nájemník nebytových prostor jsou povinni zamykat dům a po skončení užívání společných částí domu i tyto prostory.
 2. 2. Nájemníci předcházejí pohybu nežádoucích osob v domech též tím, že na případné zazvonění neotvírají domovní dveře neznámým osobám.
 3. Je přísně zakázáno násilné otvírání domovních dveří; o každém případu bude jmenovitě informována členská schůze včetně návrhů na úhradu škody.
 4. Přístup na střechy, do strojoven výtahů, prostorů v nichž jsou umístěny vodoměry a do místností sloužících pro úklid je povolen pouze oprávněným osobám.
 5. Klíče k výše uvedeným prostorům a všem dalším uzamykatelným společným prostorům jsou drženy správní firmou, která vede knihu půjčování klíčů. Náhradní sady klíčů všech používaných uzamykatelných prostor za jednotlivé domy jsou uloženy v kanceláři družstva.

III. Zajištění pořádku, čistoty a klidu v domech

 1. Nájemníci a soby s nimi bydlící jsou povinny udržovat čistotu a pořádek v domech a v jeho okolí. Na chodbách, ve společných prostorech a výtazích není povoleno kouřit.
 2. Pořádek a čistotu ve společných prostorách domů a na chodnících zajišťuje smluvně správní firma. Adresa úklidové firmy je uvedena na informační tabuli v každém domě.
 3. Nájemníci nebo jiné zjištěné osoby jsou povinny neprodleně odstranit jakékoliv znečištění společných prostor v domě a na souvisejících pozemcích, které způsobily; jinak bude odstraněno na jejich náklad
 4. Umístění jakýchkoliv předmětů, které nepatří k vybavení domů, ve společných prostorách domů není dovoleno.
 5. Čištění věcí na chodbách, nebo v jiných společných prostorách není dovoleno. Vyhazovat jakékoliv předměty a smetí z lodžií je zakázáno.
 6. Nájemníci bytů jsou povinni se chovat tak, aby sami ani osoby, které s nimi bydlí, neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem a to včetně poslechu videa a audiotechniky. Noční klid je stanoven od 22:00 hod. do 6:00 hod. s tím, že nadměrně hlučné činnosti mohou probíhat pouze od 9:00 do 19:00 hod. Pokud nájemník provádí opravy v bytě spojené s nadměrným hlukem, oznámí včas předpokládanou dobu sousedům a při větších opravách představenstvu družstva.
 7. Nájemník je povinen zajistit, aby při chovu zvířat v bytě nebyly rušeni ostatní nájemníci v domě. Majitelé psů nesmí nechat zvíře volně se pohybovat po společných prostorách a znečišťovat domy a jejich okolí.
 8. Umísťování věcí na vnější konstrukci lodžií, oken či fasády, nebo střechy je možné pouze se souhlasem představenstva družstva. Květiny na lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Je nepřípustné je zalévat tak, aby voda stékala do nižších podlaží.

IV. Zajišťování služeb, údržby a oprav domů

 1. Zajišťování služeb je smluvně dohodnuto se správní firmou. Správní firma je přímým partnerem nájemníků pro hlášení a operativní odstraňování poruch, zejména v dodávkách el. energie, tepla a teplé vody, studené vody, provozu výtahů, STA a odvozu odpadků. Telefonní linky pro hlášení poruch jsou uvedeny na informační tabuli. Operativní styk nájemníků se správní firmou je zajištěn v kanceláři bytového družstva v č.p. 2153 ve zvýšeném přízemí ve stanovených úředních hodinách.
 2. Stavební opravy a rekonstrukce domů jsou prováděny podle plánu schváleného členskou schůzí.

V. Stavební opravy bytů

 1. Nájemník se zavazuje také hradit náklady na drobné opravy bytu, náklady spojené s běžnou údržbou bytu a náklady na všechny opravy a výměny všech předmětů vnitřního vybavení bytu včetně nákladů spojených s jejich dovozem, instalací a odvozem dle zákona o odpadech. Družstvo hradí náklady spojené s opravami, event. S rekonstrukcí společných rozvodů vody a kanalizace (stoupačky), společných elektrických a telefonních rozvodů, kompletních rozvodů tepla včetně radiátorů a obvodového pláště včetně zábradlí lodžií a nosných konstrukcí domu.
 2. 2. Nájemník může provádět opravy bytu podle vlastního uvážení. Nesmí všeak jimi omezit ostatní nájemníky ani nesmí ohrozit funkčnost společných částí domu. Úpravy bytu, jimiž se mění vzhled domu a jeho vnitřní uspořádání, může nájemník provádět pouze se souhlasem představenstva družstva a stavebního úřadu, pokud to přímo vyplývá ze stavebního zákona a příslušných předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. V každém domě je umístěna informační tabule pro písemné informace představenstva a kontrolní komise.
 2. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení mohou být umístěny v domech jen se souhlasem představenstva.
 3. Nájemníci jsou povinni označit svůj byt, zvonek a schránku na poštu jmenovkou. Taktéž sklípek a jiné prostory je nutno řádně označit číslem bytu.
 4. Na informační tabuli jsou k poslednímu dni každého měsíce vyvěšováni neplatiči a nájemníci se zpožděným placením více než 3 předepsaných plateb.
 5. Pro operativní styk správní firmy K.O. Poradenství, s.r.o s členy družstva je vymezena každá středa 18:30-19:00 hod.

Schváleno členskou schůzí dne 23.3.2004
1. dodatek ze dne 7.11.2007   (zapracován)

Důležité kontakty

Havarijní služba
Bytoservis nonstop

241 414 141
241 412 222
605 424 242

Správní firma – K.O. poradenství s.r.o

info@koporadenstvi.cz
739 490 242 nájemné

Výtahy – vyproštění

602 218 728

Úklid pan Průžek

724 146 800

Bytové družstvo Babákova 2151-5

info@babakova.cz

Pozor, převody podílů je nutné objednat předem na emailu info@babakova.cz

Všechny kontakty